GDPR - Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE DLA PODMIOTU DANYCH W ZWIĄZKU Z GROMADZENIEM I PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYC

przekazane przez administratora danych podmiotowi danych podczas uzyskiwania danych osobowych od podmiotu danych

Operator niniejszym spełnia wymogi art. 13 ust. 1 i 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej "Rozporządzenie"), Administrator przekazuje następujące informacje Osobie, od której Administrator pozyskuje dotyczące jej dane osobowe:

Tożsamość i dane kontaktowe Operatora:

Operatorem jest spółka Mavasto, s. r. o., z siedzibą w Južná trieda 1575/48, 040 01 Košice - miejska część Juh, Słowacja, ID nr: 54406820, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Košice I, sekcja: Sro, Insert nr 53494/V, organ statutowy: Mgr. Ladislav Stoklasa - dyrektor zarządzający, e-mail: [email protected], numer telefonu: +421 949 649 111.

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej:

Osoba odpowiedzialna nie została wyznaczona.

Przetwarzane dane osobowe:

Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, miejsce zamieszkania, data urodzenia, numer urodzenia, stan cywilny, numer telefonu, adres e-mail, adres IP, pliki cookies, numer konta, nazwa banku, podpis.

Cele przetwarzania danych osobowych Podmiotu danych:

Celami przetwarzania danych osobowych Podmiotu danych są:

 1. przetwarzanie dokumentów księgowych

 2. realizacja i rejestracja umów

 3. działanie strony internetowej www.janosikovachata.sk

 4. rejestracja klientów i partnerów umownych do celów zawierania i realizacji umów

 5. archiwizację dokumentów zgodnie z przepisami prawa

 6. korespondencja i komunikacja

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Podmiotu danych:

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, będzie - w zależności od konkretnych danych osobowych i celu ich przetwarzania - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

Wyszczególnienie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub stronę trzecią: Nie dotyczy.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych:

Odbiorcą danych osobowych Osoby, której dane dotyczą, mogą być pracownicy i współpracownicy Administratora, organ Administratora oraz członkowie organów Administratora, partnerzy biznesowi Administratora, dostawcy i kontrahenci, w szczególności: firma księgowa, firma świadcząca usługi prawne na rzecz Administratora, firma świadcząca usługi związane z tworzeniem i utrzymaniem oprogramowania, pośrednicy w obrocie nieruchomościami współpracujący z Administratorem przy świadczeniu usług w zakresie obrotu nieruchomościami.

Odbiorcą danych osobowych będą również organy podatkowe, sądy, organy ścigania i inne organy państwowe, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

Informacje o planowanym przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego: Tak nie jest.

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny okres czasu zgodnie z przepisami prawa w celu realizacji umowy oraz ich późniejszej archiwizacji.

Pouczenie o istnieniu odpowiednich praw podmiotu danych:

Osobie zainteresowanej przysługują między innymi następujące prawa:

a) prawo podmiotu danych do dostępu do danych na mocy art. 15 rozporządzenia, które obejmuje:

 1. prawo do uzyskania od Administratora Danych potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Podmiotu Danych;

 2. w przypadku przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz prawo do uzyskania takich informacji:

- informacje o celach przetwarzania danych;

- informacje na temat kategorii danych osobowych, których to dotyczy;

- informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

- o ile to możliwe, informacje o przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, informacje o kryteriach jego ustalania;

- informacje o istnieniu prawa do żądania od administratora danych sprostowania danych osobowych dotyczących podmiotu danych lub ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o istnieniu prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

- informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

- jeżeli dane osobowe nie zostały uzyskane od podmiotu danych, wszelkie dostępne informacje na temat ich źródła;

- informacje o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4. Rozporządzenie, a w takich przypadkach przynajmniej znaczące informacje o stosowanej procedurze, jak również o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania danych osobowych dla Podmiotu Danych;

 1. prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach na mocy art. 46 rozporządzenia dotyczących przekazywania danych osobowych, jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 2. prawo do otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych, z zastrzeżeniem jednak, że prawo do otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych nie może naruszać praw i wolności innych osób;

b) prawo Podmiotu Danych do sprostowania na mocy art. 16 rozporządzenia, które obejmuje:

 1. prawo do sprostowania przez administratora bez zbędnej zwłoki nieprawidłowych danych osobowych dotyczących podmiotu danych;

 2. prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych Podmiotu Danych, w tym poprzez złożenie przez Podmiot Danych dodatkowego oświadczenia;

c) prawo podmiotu danych do usunięcia swoich danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym") zgodnie z art. 17

Rozporządzenie, którego treścią jest:

(i) prawo do uzyskania od administratora danych, bez zbędnej zwłoki, usunięcia danych osobowych dotyczących podmiotu danych, jeżeli spełniona jest jedna z poniższych przesłanek:

- dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone;

- osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na podstawie której odbywa się przetwarzanie, o ile nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych;

- Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1. rozporządzenia i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych; lub Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 2. Regulacja;

- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

- dane osobowe zostały zebrane w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1. rozporządzenia;

 1. prawo administratora danych, który ujawnił dane osobowe osoby, której dane dotyczą, do podjęcia rozsądnych środków, w tym środków technicznych, z uwzględnieniem dostępnej technologii i kosztu wdrożenia tych środków, w celu poinformowania innych administratorów danych, którzy przetwarzają dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała od nich usunięcia wszelkich odniesień do tych danych osobowych, ich kopii lub replik;

czyniąc to, prawo do usunięcia danych osobowych zawierające prawa na mocy art. 17 ust. 1 i 2. Rozporządzenie [tj. z treścią praw wynikających z lit. i) i ii) niniejszej lit. c) pkt J. niniejszego dokumentu] nie powstaje tak długo, jak długo przetwarzanie danych osobowych jest konieczne:

 1. za korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

 2. do wykonania obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

 3. ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) rozporządzenia, jak również art. 9 ust. 3. Regulacja;

 4. do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1. Rozporządzenie, o ile prawo, o którym mowa w art. 17 ust. 1 rozporządzenia, może rozporządzenia uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celów takiego przetwarzania danych osobowych; lub

 5. w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;

d) prawo podmiotu danych do ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 rozporządzenia,

co obejmuje:

(i) prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do jednej z następujących kwestii:

- Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, w okresie umożliwiającym Administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;

- administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale Podmiot Danych potrzebuje ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;

- Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1. rozporządzenia, do czasu sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora przeważają nad prawnie uzasadnionymi podstawami podmiotu danych;

- Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1. rozporządzenia, do czasu sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora przeważają nad prawnie uzasadnionymi podstawami podmiotu danych;

 1. prawo do tego, że jeżeli przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone na mocy lit. i) niniejszej lit. d) ust. J., takie ograniczone dane osobowe, z wyjątkiem przechowywania, są przetwarzane wyłącznie za zgodą podmiotu danych lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

 2. prawo do otrzymania z wyprzedzeniem informacji o zniesieniu ograniczenia w przetwarzaniu danych osobowych;

e) prawo Podmiotu danych do wywiązania się z obowiązku powiadomienia odbiorców na mocy art. 19 rozporządzenia, co obejmuje:

 1. prawo do tego, by Administrator Danych powiadomił każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, o wszelkich sprostowaniach lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania dokonanych na mocy art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18 rozporządzenia, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku;

 2. prawo administratora do poinformowania podmiotu danych o tych odbiorcach, jeśli podmiot danych tego zażąda;

f) prawo Podmiotu danych do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia, które obejmuje:

(i) prawo do otrzymania danych osobowych dotyczących Podmiotu Danych, które dostarczył on Administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:

- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, a jednocześnie

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, a jednocześnie

- prawo do uzyskania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora nie będzie miało negatywnego wpływu na prawa i wolności innych osób;

(ii) prawo do przekazywania danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora do innego administratora, jeśli jest to technicznie wykonalne;

g) prawo Podmiotu Danych do sprzeciwu na mocy art. 21 Rozporządzenia, które obejmuje:

 1. prawo do wniesienia w dowolnym momencie, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Podmiotu danych, sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) Rozporządzenia, w tym sprzeciwu wobec profilowania opartego na tych przepisach Rozporządzenia;

 2. [w przypadku skorzystania z prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Podmiotu danych - wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) pkt 1 lit. b) GDPR]. (e) lub f) rozporządzenia, w tym do wniesienia sprzeciwu wobec profilowania opartego na tych przepisach rozporządzenia] prawo do zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych podmiotu danych, chyba że podmiot danych wykaże ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami podmiotu danych lub do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych

 3. prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Podmiotu danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z marketingiem bezpośrednim; z zastrzeżeniem, że jeżeli Podmiot danych wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie mogą być już przetwarzane do takich celów;

 4. (w odniesieniu do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego) prawo do skorzystania z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany przy użyciu specyfikacji technicznych;

 5. prawo sprzeciwu, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Podmiotu Danych, wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Podmiotu Danych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1. Rozporządzenie, z wyjątkiem sytuacji, w których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego ze względu na interes publiczny;

h) prawo Podmiotu danych dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji indywidualnych na mocy art. 22 rozporządzenia, które obejmuje:

 1. prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, i która wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 22 ust. 2. Rozporządzenie [tj. z wyjątkiem sytuacji, gdy decyzja jest: (a) konieczne do zawarcia lub wykonania umowy między Podmiotem Danych a Administratorem Danych, b) dozwolone przez prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator Danych i które przewiduje również odpowiednie środki ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów Podmiotu Danych, lub c) oparte na wyraźnej zgodzie Podmiotu Danych].

Instrukcje dotyczące prawa osoby, której dane dotyczą, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie - w całości lub w części. Częściowe wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć określonego rodzaju operacji przetwarzania, natomiast zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych w zakresie pozostałych operacji przetwarzania pozostaje bez zmian. Częściowe wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć konkretnego celu (celów) przetwarzania, podczas gdy zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych w pozostałych celach pozostaje nienaruszona.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych może być realizowane przez Podmiot danych w formie papierowej na adres Administratora danych wpisanego jako jego siedziba do rejestru handlowego w momencie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub w formie elektronicznej drogą elektroniczną (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Administratora danych podany w identyfikacji Administratora danych w niniejszym dokumencie lub poprzez wypełnienie formularza elektronicznego opublikowanego na stronie internetowej Administratora danych).

Instrukcje dotyczące prawa podmiotu danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Podmiot danych ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza rozporządzenie, bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych. Organem nadzorczym w Republice Słowackiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, z siedzibą przy ul. Hraničná 12, 820 07 Bratysława, nr ID: 36 064 220, e-mail: [email protected] , telefon: 02/3231 3214.

Informacja o istnieniu/nieistnieniu obowiązku przekazania danych osobowych przez Podmiot danych:

Administrator informuje Podmiot Danych, że podanie danych osobowych Podmiotu Danych jest niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, że nie jest ona zobowiązana do podania danych osobowych ani do wyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Konsekwencją niepodania danych osobowych i/lub konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy przez Administratora.

Informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania: nie dotyczy

Można nas znaleźć

Napisz do nas

Rezerwacje przyjmowane są drogą elektroniczną pod adresem [email protected] lub telefonicznie +421 949 649 111 (pon.-pt., 9.00 - 20.00).

Klikając na przycisk PRZEŚLIJ, wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub sugestię adresata wiadomości, którym jest janosikovachata.sk. Więcej informacji na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych można znaleźć w rozdziale "GDPR - Przetwarzanie danych osobowych".

Nie udało się wysłać wiadomości
Wiadomość wysłano poprawnie